Regulamin sklepu Haft Szycie Vestis Marta Wołkowycka

REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY W HAFT SZYCIE VESTIS MARTA WOŁKOWYCKA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VESTIS.ORG.PL

OD DNIA  02.03.2023 (wersja 1)

SPIS TREŚĆI

§ 1 Dane kontaktowe

§ 2 Definicje

§ 3 Postanowienia ogólne

§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

§ 5 Składanie i potwierdzenie zamówienia

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

§ 7 Realizacja zamówienia

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji. Procedura rozpatrywania reklamacji

§ 9 Odstąpienie od umowy

§ 10 Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

§ 12 Postanowienia końcowe

§ 13 Załączniki

§ 1  Dane kontaktowe Vests Marta Wołkowycka

 1. Sklep internetowy jest dostępny w  domenie  https://vestis.org.pl/ i jest prowadzony przez Sprzedawcę
 2. W przypadku reklamacji, odstąpienia od umowy oraz informacji handlowych należy kontaktować się ze Sprzedającym:

numer telefonu:  +48 514 140 143

adres e-mail: kontakt@vestis.org.pl

adres do korespondencji pisemnej: Województwo Podlaskie Kucharówka 10A, 16-060 Zabłudów

adres do odbiorów osobistych: Zdrowa 16 A, 15-506 Białystok lub Kucharówka 10A, 16-060 Zabłudów

 • Wpłaty dokonywane są na rachunek bankowy Sprzedawcy
  Santander 18109025900000000151502615
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach  8:00 – 16:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

§ 2 Definicje

 1. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VESTIS MARTA WOŁKOWYCKA, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9661966997, REGON 522935086.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://vestis.org.pl/
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 12. Usługa –  będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, VESTIS, dostępny pod adresem internetowym https://vestis.org.pl/sklep/ , prowadzony jest przez Martę Wołkowycką prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Vestis Marta Wołkowycka, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 9661966997, REGON 522935086.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Warunkiem dokonywania sprzedaży Produktu lub Usługi przez Sprzedawcę jest zaakceptowanie przez Konsumenta niniejszego regulaminu.

4. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę.

5. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

7. Klient może składać zamówienie bez zakładania konta. Składający  zamówienie bez zakładania konta klient powinien zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na zaakceptowanie przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych klienta dla celów realizacji umowy. 

§ 4 Wymagania techniczne i treści bezprawne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 30 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 30 lub nowsza.
 3. włączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
 5. minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windowsa 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9.
 6. O funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony Sprzedawca informuje w opisie oferowanego Produktu na stronie sklepu internetowego.
 7. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie sklepu internetowego oraz innych klientów.
 8. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa  transmisji danych.

§ 5 Składanie i potwierdzenie zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk  
              „kup teraz”
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma  nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”.
 6. Opłacić zamówiony Produkt poprzez skorzystanie z dostępnej formy płatności i   dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.  

2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez klienta adres poczty elektronicznej.

3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą naciśnięcia przycisku na stronie internetowej sklepu internetowego „Zamawiam i płacę”.

§ 6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

 1. Kurier – koszt dostawy 14.99 zł
 2. Paczkomaty – koszt dostawy 12,99 zł
 3. Odbiór osobisty – koszt 0 zł

  Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy. Santander. Numer rachunku: PL 18 1090 2590 0000 0001 5150 2615

b. płatność przez bramkę szybkich płatności Przelewy24, obsługiwaną przez firmę Santander

c. kartą płatniczą – Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
jest Blue Media S.A.,  Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 7 Realizacji zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. W przypadku wyboru przez Klienta:

 1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
  autoryzacji płatności.

 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 7 dni roboczych (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

a. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 8 Miejsce i sposób składania reklamacji.

1. Reklamacje mogą być składane pisemnie lub elektronicznie.

2. Reklamacje można składać:

a. w przypadku opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu Produktu lub Usługi – korespondencja pisemna: Kucharówka 10A, 16-060 Zabłudów, korespondencja elektroniczna: kontakt@vestis.org.pl

b. w przypadku nieprawidłowych danych w fakturze lub paragonie – korespondencja pisemna: korespondencja pisemna: Kucharówka 10A, 16-060 Zabłudów, korespondencja elektroniczna: kontakt@vestis.org.pl

c. w przypadku wad fizycznych lub prawnych dostarczonego Produktu zamówienia – korespondencja pisemna: Kucharówka 10A, 16-060 Zabłudów, korespondencja elektroniczna: kontakt@vestis.org.pl

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie klienta oraz numer rachunku bankowego konsumenta, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Produktu zamówienia, Sprzedawca zwróci cenę i koszty doręczenia.

4. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

5. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

6. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

8. W razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Klient zwróci Sprzedawcy wadliwy Produkt na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku Sprzedawca dostarczy nowy Produkt wolny od wad, a gdy dostarczenie nowego, niewadliwego Produktu okaże się niemożliwe, to zwróci cenę i koszty doręczenia.

9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

10. Sprzedawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

§  9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia doręczenia Produktu lub zawarcia umowy o świadczenie Usług. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin ten oblicza się:

a. w przypadku Umowy Sprzedaży Produktu – od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią, a  w przypadku Umowy Sprzedaży obejmującej więcej niż jedną sztukę Produktu, które są dostarczane partiami lub w częściach, od dnia objęcia w posiadanie ostatniej partii lub ostatniej części;

b. w przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

c. w przypadku umów o świadczenie Usług – od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Sprzedawca niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia od odstąpienia.

7. Skutki odstąpienia od Umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą (sposób standardowy i najtańszy).
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

 1. o świadczenie Usługi, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 2. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 5. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 6. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 7. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

11. Sprzedawca będący Organizatorem szkolenia, dopuszcza możliwość przesunięcia przez Klienta (Uczestnika szkolenia) swojego uczestnictwa w szkleniu za opłatą manipulacyjną w wysokości ….zł brutto wyłącznie do 7 dni przed realizacją szkolenia. Po tym terminie nie ma już możliwości przeniesienia szkolenia na inny terminu.

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń przed stałym sądem polubownym sądzie konsumenckim przy wojewódzkich inspektoratach, o których mowa art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej, wstępując z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 ………………………, dnia ……………..

Dane Konsumenta: ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

 Dane Sprzedawcy  …………………………… ……………………………. …………………………….

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY  ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 683 ze zm.) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………… dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………… Numer zamówienia: ……………………… Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony do siedziby firmy w dniu …………………….…… w stanie niezmienionym.    …………………………. Podpis konsumenta

Załącznik nr 2    

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

 ………………………, dnia ……………..

Dane Konsumenta: ……………………………….. ……………………………….. ………………………………..

Dane Sprzedawcy ……………………………………. …………………………………… ……………………………………. 

REKLAMACJA TOWARU

  Zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar ………………………… jest wadliwy. Wada polega na …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam: Ø wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)* Ø nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego)* Ø obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ……………………………)* zł. Proszę o zwrot powyższej kwoty na mój rachunek bankowy ….……………………………………

…………………………. Podpis konsumenta

*Niepotrzebne skreślić